Projekt „Modernizáciou prevádzky ku kvalitnému praktickému vzdelávaniu“

spolufinancovaný Európskou úniou

Prijímateľ: Eurocamp, s.r.o. Poprad

Miesto realizácie: Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad

Opis projektu:
Projekt je zameraný na podporu spolupráce so strednou odbornou školou. Cieľom projektu je prostredníctvom nákupu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku inovovať technologické procesy v oblasti opráv motorových vozidiel v autorizovanom servise, ktoré budú korešpondovať s aktu ánymi inováciami v oblasti výroby automobilov. Zapojením strednej odbornej školy prostredníctvom praktického vyučovania žiakov v súvisiacich odboroch činnosti projekt prispeje k výchove absolventov uplatniteľných v praxi. Žiadateľ realizáciou projektu dosiahne využitie inovačného potenciálu prevádzky vo všetkých oblastiach poskytovaných opráv vozidiel a to v oblasti mechanických, diagnostických, karos áskych a lakovacích prác. Projekt zvýši konkurenčnú schopnosť žiadateľa, prispeje k prepojeniu podnikateľskej sféry s oblasťou výchovy a vzdelávania budúcich zamestnancov, taktiež je orientovaný na splnenie bezpečnostných a environmentálnych kritérií pre splnenie podmienok certifikácie nezávislým národným profesijným združením, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel CECRA, s cieľom získať štatút Certifikovaného miesta opravy (Zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, 2, ods. 27). Hlavným merateľných ukazovateľom projektu je zavedenie 4 nových procesov do spektra aktuálne poskytovaných služieb žiadateľa.

Nenávratný finančný príspevok: 65 043,50 Eur

mhsr-logo-sk.svg
image1.png
Predáváme vozidlá značiek